Apteka Natolińska
tel.: (22)-648-42-24
tel.: 601-398-515
gg: 1193140
Regulamin
§ 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.apteka-natolinska.pl i reguluje:
1. Warunki dokonywania sprzedaży za pomocą witryny
2. Warunki zapłaty za zakupione produkty oraz ich dostawy
3. Tryb składania oraz postępowania w przypadku reklamacji
4. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

§ 2. Sprzedawcą produktu jest ogólnodostępna Apteka Natolińska działająca w Warszawie przy ulicy Sengera Cichego 3, wpisana do rejestru firm nr NIP 951-159-63-17, regon nr 015277201 na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w grudniu 2002. 
Koncesja

Osoba odpowiedzialna za sprzedaż internetową – tech. farm. Jan Węgrzynowski.
Kontakt telefoniczny 22-6484224 lub osobisty w godzinach pracy Apteki bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem apteka-natolinska@o2.pl.  lub listowny na adres pocztowy Apteki Natolińskiej: 02-790 Warszawa ul. Sengera Cichego 3

§ 3. SŁOWNIK POJĘĆ

1. Apteka internetowa – witryna internetowa będąca własnością stacjonarnej Apteki Natolińskiej.
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Poprawne złożenie zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem informacji potwierdzającej zamówienie na podany podczas tej czynności adres mailowy. Zamówienie dokonywane jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.
4. Konto Klienta – w wyniku poprawnej rejestracjacji Klient tworzy konto przeznaczone do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w aptece internetowej. Tworząc konto Klient nadaje mu hasło znane tylko i wyłącznie twórcy.
Klient ma nieograniczone prawo poprawiania, w tym również usunięcia, swoich danych osobowych.
5. Cena produktu- jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, z którymi Klient może się zapoznać w zakładce „Wysyłka i zwroty”, a które wybiera Klient według własnego uznania podczas składania zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, że cena wykazana w zamówieniu nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
6. Dostawa zakupu – w zależności od wybranej przez Klienta opcji, może odbyć się za pomocą Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub na odbiór osobisty Klienta.

§ 4. GWARANCJA, RĘKOJMIA

1. Wszystkie produkty sprzedawane za pomocą niniejszej witryny są oryginalne i dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupioną rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 
3. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora zostanie wysyłany wraz z produktem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji sprzedawca informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. 

§ 5. ZAKUP

1. Klient składając zamówienie korzysta z utworzonego przez siebie konta w drodze rejestracji bądź dokonuje zakupu bez wcześniejszej rejestracji.
2. Zakup polega na zgromadzeniu wybranych produktów w „koszyku internetowym”, a następnie wyborze opcji zapłaty oraz dostawy zakupionych produktów.
3. Przy zakupie bez rejestracji Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych dla celów dokonania zakupu, wystawienia faktury oraz dostawy.
4. W przypadku danych niepełnych lub budzących wątpliwość Klient zostanie poposzony drogą e-mail lub telefoniczną o ich poprawę lub uzupełnienie.
5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail wysyłany jest link w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Zamówienie niepotwierdzone przez Klienta w ciągu 48 godzin, przestaje wiązać sprzedawcę w zakresie jego realizacji.
6. Złożone zamówienie do momentu jego realizacji może być anulowane lub modyfikowane drogą e-mail lub telefonicznie z osobą odpowiedzialną za obsługę apteki internetowej.

§ 6. SFINALIZOWANIE ZAKUPU

1. W celu sfinalizowania transakcji należy zapłacić sumę kwoty zakupu oraz kosztów przesyłki on-line z wykorzystaniem formularza zapłaty PayU bądź dokonać wpłaty na nr rachunku 66 1060 0076 0000 3260 0018 6620  w banku BPH SA oddział w Warszawie ul. Wąwozowa 33  wpisując dane Apteki Natolińskiej podane wyżej.
2. Termin dokonania wpłaty sprzedawca określa na 5 dni pod rygorem wystąpienia o unieważnienie zawartej umowy. Wpłacając pieniądze, należy w tytule przelewu podać informacje niezbędne w celu właściwej identyfikacji kupującego (imię i nazwisko i nr zamówienia).
3. Kupujący może również wybrać opcję dostawy płatną przy odbiorze..
4. Koszty wysyłki wymienione są w zakładce WYSYŁKA I ZWROTY.
5. Po wcześniejszym umówieniu się możliwy jest odbiór osobisty i zapłata w Aptece Natolińskiej przy ul. Sengera "Cichego" 3 w godzinach pracy apteki. Po przygotowaniu zakupu do odbioru wysyłamy każdorazowo powiadomienie.
Godziny pracy Apteki Natolińskiej pon-pt 8-20.00 sob 9-15.00. 
Termin odbioru produktów nieprzedpłaconych sprzedawca określa na 5 dni. Zamówienie złożone, a niezrealizowane w tym czasie zostaje anulowane.
6. Dostawa odbywa się niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia złożonego przez Klienta, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych.
7. Sprzedawca respektuje wybór Klienta w zakresie sposobu dostawy zakupu.

§ 7. REKLAMACJE 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem apteka-natolinska@o2.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany wyżej.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Sprzedający potwierdza otrzymanie reklamacji oraz rozpoznaje ją w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
3. Potwierdzenie otrzymania reklamacji oraz odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
4. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, wymianę na towar wolny od wad czy odstąpienie od umowy. 

§ 8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (Klient) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru przez konsumenta.(art.34) 
2. Aby odstąpić od umowy zakupu, należy złożyć Sprzedającemu w ustawowym czasie stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: apteka-natolinska@o2.pl. lub na adres korespondencyjny Apteki Natolińskiej podany wyżej.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
3. Przesyłkę należy nadać na adres Apteka Natolińska ul. Sengera Cichego 3; 02-790 Warszawa.
Przesyłki wysłane pod inny niż podany adres oraz za pobraniem, nie będą odbierane.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery]. 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].
Adres: [adres kupującego].
Data: [data odstąpienia od umowy]. 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach strony internetowej www.apteka- natolinska.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a w niektórych przypadkach informacja o tym zawarta jest w opisie.
2/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
3/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
4/ dotyczących zakupu produktów leczniczych o statusie OTC, wyrób medyczny bądź dietetyczny produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego lub spożywczego. Do wymienionych ma zastosowanie Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 wraz ze zm.)
ust.5. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6.
ust. 6. Przepis ust. 5 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
Wyrobami medycznymi są m.in. testy do samokontroli, odzież medyczna, niektóre produkty podawane drogą doustną, sprzęt medyczny oraz inne wymienione w definicjach Ustawy "O wyrobach medycznych" Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Kupujacy będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

§ 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Przepisy regulujące sprzedaż wysyłkową w Polsce, wspólne logo oraz ryzyko związane z zakupem produktu leczniczego w sieci - zobacz dostępne są na stronie https://www.gif.gov.pl/bip
2. Apteka umieszczona jest w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html )
3. Zawartość strony internetowej www.apteka-natolinska.pl chroniona jest prawami autorskimi. Żadna z części serwisu internetowego nie może być publikowana, kopiowana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela niniejszej strony. 
4. Ochrona danych osobowych
Zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wraz ze zm.).
Każda z osób, której dane są w aptecznej bazie danych, ma nieograniczone prawo poprawiania swoich danych osobowych..
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym KC, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Ustawy PF (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Aktualnie (od 25.12..2014r.) obowiązujący dokument prawny Ustawa  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty. 


=============================================== 

Stan prawny obowiązujący do dnia 24.12.2014 i mający zastosowanie do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie nowych uregulowań prawnych przestawionych wyżej.  Internetowa Apteka Natolińska jest prowadzona przez uprawnionego mgr farmacji.

Siedziba firmy: 02-790 Warszawa ul. M. Sengera „Cichego” 3 NIP: 951-159-63-17 Rachunek bankowy nr:66 1060 0076 0000 3260 0018 6620 prowadzony przez BPH.PBK S.A. Oddział w Warszawie ul. Wąwozowa 33
Zamówienia można dokonać przez e-mail na adres: apteka-natolinska@tlen.pl ; apteka-natolinska@apteka-natolinska.pl, a także telefonicznie, dzwoniąc (22)648-42-24.

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.apteka-natolinska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) za 1 szt.

W przypadku opóźnienia dostawy bądź jej niezrealizowania przez Pocztę Polską lub Firmę kurierską, po otrzymaniu informacji od kupującego, Apteka niezwłocznie składa reklamację, a Kupujący jest na bieżąco informowany o toku postępowania.

Zamówienia z opcją "odbioru osobistego" nie odebrane w ciągu 5 dni ulegają anulowaniu i zakupiony produkt wraca na półkę.

Wszystkie towary są nowe, pełnowartościowe i posiadają stosowne zezwolenia i certyfikaty dopuszczenia do obrotu.

Zawartość strony internetowej www.apteka-natolinska.pl chroniona jest prawami autorskimi. Żadna z części serwisu internetowego nie może być publikowana, kopiowana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela niniejszej strony.

Ochrona danych osobowych
Zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany).
Każda z osób, której dane są w aptecznej bazie danych, ma nieograniczone prawo poprawiania swoich danych osobowych.