Apteka Natolińska
tel.: (22)-648-42-24
tel.: 601-398-515
gg: 1193140
DEZYNMAX TZF plyn do dezynfekcji powierzchni 500ml

26.00 zł

Opis produktu

Dezynmax TZF to produkt o działaniu wirusobójczym służący do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.
Wskazania: Dezynfekcja powierzchni i urządzeń.
Substancja czynna: ethanolum , isopropanolum
Skład Substancje czynne: Etanol - 730 g/kg, Propan-2-ol - 100 g/kg
Sposób przechowywania 15°C - 25°C
Dawkowanie: Nanieść preparat na suche i czyste powierzchnie lub urządzenia dbając o całkowite ich pokrycie. Działanie wirusobójcze preparatu występuje po 30 sekundach.
Ostrzeżenia:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Działa drażniąco no oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy CO2, gaśnicy pionowej, proszkowej do gaszenia.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Chronić przed dziećmi.
Wdychanie — w dużych stężeniach opary moją działanie znieczulające i mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy oraz objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Aerozole drażnią drogi oddechowe i mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem.
Kontakt ze skórą — nie przewiduje się podrażnienia skóry przy zwyczajnym stosowaniu. Kontakt z oczami — bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.
Połykanie — po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i biegunka.
Pierwsza pomoc: usunąć osobę poszkodowaną z miejsca zagrożenia. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeżeli oddech jest utrudniony należy wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. Lekarzowi należy pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji.
W przypadku kontaktu substancji z oczami, usunąć szkła kontaktowe, a następnie przepłukać je wodą przy otwartych powiekach przez minimum 15 minut. W przypadku wystąpienia niekorzystnych symptomów konieczna konsultacja okulistyczna.
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. W razie wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej skierować poszkodowanego do lekarza.