Apteka Natolińska
tel.: (22)-648-42-24
tel.: 601-398-515
gg: 1193140
RODO i Regulamin
RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)” zaimplementowanym od dnia 25 maja 2018 r. celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którym jest Apteka Natolińska mieszcząca się pod adresem: 02-790 Warszawa ul. Sengera Cichego 3.

Państwa  dane osobowe będą przez Aptekę Natolińską przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa wyżej.

Skorzystanie z formularza kontaktowego oznacza podanie swoich danych dobrowolnie lecz jest niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi.

Każda osoba, która utworzyła lub zamierza utworzyć swoje indywidualne konto w celu dokonania jednokrotnego lub wielokrotnego zakupu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich a także usuwania.

Apteka Natolińska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Pacjentem/Kupującym, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, a także dla potrzeb kontroli organów powołanych do kontrolowania pracy aptek
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniego dnia roku, w którym zostało zakończone wykonanie umowy.

Dokonanie zakupu na stronie www.apteka-natolinska.pl oznacza zapoznanie się z powyższymi informacjami oraz akceptację zamieszczonego niżej Regulaminu internetowej Apteki Natolińskiej.

REGULAMIN

§ 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.apteka-natolinska.pl i reguluje:
1. Warunki dokonywania sprzedaży za pomocą witryny
2. Warunki zapłaty za zakupione produkty oraz ich dostawy
3. Tryb składania oraz postępowania w przypadku reklamacji
4. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

§ 2. Sprzedawcą produktu jest ogólnodostępna Apteka Natolińska działająca w Warszawie przy ulicy Sengera Cichego 3, wpisana do rejestru firm nr NIP 951-159-63-17, regon nr 015277201 na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w grudniu 2002. 
Koncesja

Osoba odpowiedzialna za sprzedaż internetową – tech. farm. Jan Węgrzynowski.
Kontakt telefoniczny 22-6484224 lub osobisty w godzinach pracy Apteki bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem apteka-natolinska@o2.pl.  lub listowny na adres pocztowy Apteki Natolińskiej: 02-790 Warszawa ul. Sengera Cichego 3

§ 3. SŁOWNIK POJĘĆ

1. Apteka internetowa – witryna internetowa będąca własnością stacjonarnej Apteki Natolińskiej.
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Poprawne złożenie zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem informacji potwierdzającej zamówienie na podany podczas tej czynności adres mailowy. Zamówienie dokonywane jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.
4. Konto Klienta – w wyniku poprawnej rejestracjacji Klient tworzy konto przeznaczone do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w aptece internetowej. Tworząc konto Klient nadaje mu hasło znane tylko i wyłącznie twórcy.
Klient ma nieograniczone prawo poprawiania, w tym również usunięcia, swoich danych osobowych.
5. Cena produktu- jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, z którymi Klient może się zapoznać w zakładce „Wysyłka i zwroty”, a które wybiera Klient według własnego uznania podczas składania zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, że cena wykazana w zamówieniu nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
6. Dostawa zakupu – w zależności od wybranej przez Klienta opcji, może odbyć się za pomocą Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub na odbiór osobisty Klienta.

§ 4. GWARANCJA, RĘKOJMIA

1. Wszystkie produkty sprzedawane za pomocą niniejszej witryny są oryginalne i dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupioną rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 
3. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora zostanie wysyłany wraz z produktem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji sprzedawca informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. 

§ 5. ZAKUP

1. Klient składając zamówienie korzysta z utworzonego przez siebie konta w drodze rejestracji bądź dokonuje zakupu bez wcześniejszej rejestracji.
2. Zakup polega na zgromadzeniu wybranych produktów w „koszyku internetowym”, a następnie wyborze opcji zapłaty oraz dostawy zakupionych produktów.
3. Przy zakupie bez rejestracji Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych dla celów dokonania zakupu, wystawienia faktury oraz dostawy.
4. W przypadku danych niepełnych lub budzących wątpliwość Klient zostanie poposzony drogą e-mail lub telefoniczną o ich poprawę lub uzupełnienie.
5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail wysyłany jest link w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Zamówienie niepotwierdzone przez Klienta w ciągu 48 godzin, przestaje wiązać sprzedawcę w zakresie jego realizacji.
6. Złożone zamówienie do momentu jego realizacji może być anulowane lub modyfikowane drogą e-mail lub telefonicznie z osobą odpowiedzialną za obsługę apteki internetowej.

§ 6. SFINALIZOWANIE ZAKUPU

1. W celu sfinalizowania transakcji należy zapłacić sumę kwoty zakupu oraz kosztów przesyłki on-line z wykorzystaniem formularza zapłaty PayU bądź dokonać wpłaty na nr rachunku 43 1050 1025 1000 0097 3612 6286 Bank ING   wpisując dane Apteki Natolińskiej podane wyżej.
Dla wpłat z zagranicy należy wpisać: 43 1050 1025 1000 0097 3612 6286   kod swift  INGBPLPW 2. Termin dokonania wpłaty sprzedawca określa na 5 dni pod rygorem wystąpienia o unieważnienie zawartej umowy. Wpłacając pieniądze, należy w tytule przelewu podać informacje niezbędne w celu właściwej identyfikacji kupującego (imię i nazwisko i nr zamówienia).
3. Kupujący może również wybrać opcję dostawy płatną przy odbiorze., z zastrzeżeniem czasu przeznaczonego na odbiór maksymalnie 5 dni.
4. Koszty wysyłki wymienione są w zakładce WYSYŁKA I ZWROTY.
5. Po wcześniejszym umówieniu się możliwy jest odbiór osobisty i zapłata w Aptece Natolińskiej przy ul. Sengera "Cichego" 3 w godzinach pracy apteki. Po przygotowaniu zakupu do odbioru wysyłamy każdorazowo powiadomienie.
Godziny pracy Apteki Natolińskiej pon-pt 8-20.00 sob 9-15.00. 
Termin odbioru produktów nieprzedpłaconych sprzedawca określa na 5 dni. Zamówienie złożone, a niezrealizowane w tym czasie zostaje anulowane.
6. Dostawa odbywa się niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia złożonego przez Klienta, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych.
7. Sprzedawca respektuje wybór Klienta w zakresie sposobu dostawy zakupu.

§ 7. REKLAMACJE 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem apteka-natolinska@o2.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany wyżej.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji z opisem indywidualnych cech jak seria produktu oraz data ważności, lub przydatności do spożycia, ze wskazaniem żądania Kupującego, oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Sprzedający potwierdza otrzymanie reklamacji oraz rozpoznaje ją w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
3. Potwierdzenie otrzymania reklamacji oraz odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
4. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, wymianę na towar wolny od wad czy odstąpienie od umowy. 

§ 8. POZASĄDOWE PRAWO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1. Z dniem 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przez Internet, która dostosowuje unijną dyrektywę dla podmiotów ADR  (to podmioty uprawnione do polubownego rozstrzygania sporów) do polskich przepisów prawnych. Ustawa z dnia 23.09.2016 pozycja 1823.
2. Platforma ODR (ang. Online Dispute Resolution), czyli unijna platforma internetowa pozwalająca na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich, ruszyła 15 lutego 2016 r. 
3. System polubownego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem, jest taki sam w całej Unii Europejskiej. Obejmie wszelkie zaistniałe na rynku spory, wynikające z umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
5. Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów lub nie. Skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów jest dobrowolne, jednak muszą się na nie zgodzić obie strony sporu.
6. Lista podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów będzie prowadzona przez Prezesa UOKIK-u i opublikowana na stronie www.uokik.gov.pl.
7. Konsument chcący skorzystać z tego rozwiązania, powinien wypełnić formularz na stronie unijnej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
8. Jeśli sklep nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu to, każdorazowo, odrzucając reklamację konsumenta musi poinformować go (na trwałym nośniku) o tym, że nie zgadza się na pozasądowe rozstrzyganie sporów. W przypadku braku takiej informacji należy przyjąć, iż z góry oznacza to fakt wyrażenia takiej zgody.

§ 9. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (Klient) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru przez konsumenta.(art.34) 
2. Aby odstąpić od umowy zakupu, należy złożyć Sprzedającemu w ustawowym czasie stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: apteka-natolinska@o2.pl. lub na adres korespondencyjny Apteki Natolińskiej podany wyżej.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
3. Przesyłkę należy nadać na adres Apteka Natolińska ul. Sengera Cichego 3; 02-790 Warszawa.
Przesyłki wysłane pod inny niż podany adres oraz za pobraniem, nie będą odbierane.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów, seria, data ważności lub przydatności do spożycia], numery zamówienia [numery]. 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].
Adres: [adres kupującego].
Data: [data odstąpienia od umowy]. 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach strony internetowej www.apteka- natolinska.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a w niektórych przypadkach informacja o tym zawarta jest w opisie.
2/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
3/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
4/ dotyczących zakupu produktów leczniczych o statusie OTC, wyrób medyczny bądź dietetyczny produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego lub spożywczego. Do wymienionych ma zastosowanie Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 wraz ze zm.)
ust.5. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6.
ust. 6. Przepis ust. 5 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
Wyrobami medycznymi są m.in. testy do samokontroli, odzież medyczna, niektóre produkty podawane drogą doustną, sprzęt medyczny oraz inne wymienione w definicjach Ustawy "O wyrobach medycznych" Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Kupujacy będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

§ 10. INFORMACJE DODATKOWE

1. Przepisy regulujące sprzedaż wysyłkową w Polsce, wspólne logo oraz ryzyko związane z zakupem produktu leczniczego w sieci - zobacz dostępne są na stronie https://www.gif.gov.pl/bip
2. Apteka umieszczona jest w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html )
3. Zawartość strony internetowej www.apteka-natolinska.pl chroniona jest prawami autorskimi. Żadna z części serwisu internetowego nie może być publikowana, kopiowana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela niniejszej strony. 
4. Ochrona danych osobowych
Zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wraz ze zm.).
Każda z osób, której dane są w aptecznej bazie danych, ma nieograniczone prawo poprawiania swoich danych osobowych..
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym KC, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Ustawy PF (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Aktualnie (od 25.12.2014r.) obowiązujący dokument prawny Ustawa  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty. 


=============================================== 

Stan prawny obowiązujący do dnia 24.12.2014 i mający zastosowanie do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie nowych uregulowań prawnych przestawionych wyżej.  Internetowa Apteka Natolińska jest prowadzona przez uprawnionego mgr farmacji.

Siedziba firmy: 02-790 Warszawa ul. M. Sengera „Cichego” 3 NIP: 951-159-63-17 Rachunek bankowy nr:66 1060 0076 0000 3260 0018 6620 prowadzony przez BPH.PBK S.A. Oddział w Warszawie ul. Wąwozowa 33
Zamówienia można dokonać przez e-mail na adres: apteka-natolinska@tlen.pl ; apteka-natolinska@apteka-natolinska.pl, a także telefonicznie, dzwoniąc (22)648-42-24.

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.apteka-natolinska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) za 1 szt.

W przypadku opóźnienia dostawy bądź jej niezrealizowania przez Pocztę Polską lub Firmę kurierską, po otrzymaniu informacji od kupującego, Apteka niezwłocznie składa reklamację, a Kupujący jest na bieżąco informowany o toku postępowania.

Zamówienia z opcją "odbioru osobistego" nie odebrane w ciągu 5 dni ulegają anulowaniu i zakupiony produkt wraca na półkę.

Wszystkie towary są nowe, pełnowartościowe i posiadają stosowne zezwolenia i certyfikaty dopuszczenia do obrotu.

Zawartość strony internetowej www.apteka-natolinska.pl chroniona jest prawami autorskimi. Żadna z części serwisu internetowego nie może być publikowana, kopiowana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela niniejszej strony.

Ochrona danych osobowych
Zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany).
Każda z osób, której dane są w aptecznej bazie danych, ma nieograniczone prawo poprawiania swoich danych osobowych.